LadyYoung

24 teksty – auto­rem jest La­dyYoung.

Nie znasz dnia ani godzi­ny. Przez­nacze­nie przychodzi wte­dy kiedy chce, nie kiedy na nie czekasz 

myśl • 4 lipca 2015, 22:18

Kiedy zaczęłam od no­wa, myślałam, że to coś zu­pełnie in­ne­go - to cze­go szu­kałam. Oka­zało się jed­nak, że wdepnęłam w ta­kie sa­me kłopo­ty, co pop­rzed­nio. Tyl­ko ład­niej przyozdobione... 

myśl
zebrała 4 fiszki • 7 lutego 2012, 03:51

Bar­dzo długo można tkwić w brudzie. Sztuką jest roz­poznać, kiedy za­pada­my się w błoto i za­kończyć to za­nim sięgnie ono czub­ka naszej głowy... 

myśl
zebrała 10 fiszek • 9 października 2011, 22:04

Często to nie wzniosłe myśli są nam pot­rzeb­ne, ale te naj­pros­tsze słowa. 

myśl
zebrała 36 fiszek • 20 lutego 2011, 19:20

Zro­bienie kro­ku do przo­du by­wa cza­sami bar­dzo bo­les­ne, ale jeśli wiemy, że tyl­ko tą drogą uwol­ni­my się z obec­nej "przyg­niatającej" sy­tuac­ji po­win­niśmy za­cisnąć zęby i mi­mo bólu zro­bić ten krok. Wiado­mo prze­cież, że im dłużej się zas­ta­nawiamy, tym bar­dziej boimy się bólu... 

myśl
zebrała 21 fiszek • 28 stycznia 2011, 19:39

Wraz z odejściem blis­kiej mi oso­by tracę cząstkę swo­jego serca. 

myśl
zebrała 28 fiszek • 13 stycznia 2011, 20:05

Chciałabym, by na moim pog­rze­bie by­li Ci ludzie, którzy na prawdę cier­pią, że odeszłam. Których cząstkę za­biorę ze sobą. 

myśl
zebrała 52 fiszki • 7 stycznia 2011, 16:05

Naj­pros­tsze marze­nia są naj­trud­niej­sze do spełnienia... 

myśl
zebrała 42 fiszki • 6 stycznia 2011, 17:48

To kim jes­teś,to nie tyl­ko Two­ja zasługa... 

myśl
zebrała 96 fiszek • 10 października 2010, 18:26

Nie możesz wie­cznie żyć w chmu­rach, bo kiedy wpad­niesz w rzeczy­wis­tość - przyg­niecie Cię swoją realnością. 

myśl
zebrała 52 fiszki • 19 czerwca 2010, 17:01

LadyYoung

Nie jest dobrze opisywać samego siebie, bo znamy tylko subiektywną wizję własnego "ja". Żeby dowiedzieć się kim jesteś musisz poznać wiele opinii innych ludzi, a i tak nie jest pewne, że poznasz prawdę... Dziękuję za wszystkie plusy i pozytywne komentarze, które wywołują ogromny uśmiech na mojej twarzy. Dziękuję także za minusy i słowa krytyki. Nikt nie jest nieomylny, nie wszyscy myślimy tak samo, a przecież każdy ma prawo do własnego zdania. Nie bójmy się tylko go wyrażać.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

LadyYoung

Użytkownicy
K L M
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

8 lipca 2015, 19:18LadyYoung sko­men­to­wał tek­st Nie znasz dnia ani [...]

4 lipca 2015, 23:31tom8grab sko­men­to­wał tek­st Nie znasz dnia ani [...]

4 lipca 2015, 23:09nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Nie znasz dnia ani [...]

4 lipca 2015, 22:18LadyYoung do­dał no­wy tek­st Nie znasz dnia ani [...]